PÄÄSUUNNITTELIJA  Talonrakennushankkeessa on mukana monia eri suunnittelijoita. Pääsuunnittelijan vastuulla on kaikkien hankkeen suunnitelmien ja rakennuspaikan yhteensovittaminen. Hän huolehtii myös, että kohteen muilla suunnittelijoilla on ajankohtainen tieto ja aikataulut. Pientalohankeissa pääsuunnittelija toimii usein myös vastaavana työnjohtajana.  

  Pääsuunnittelija valvoo ja ohjaa suunnittelun edistymistä ja hankkii tarvittaessa arkkitehdin tueksi muun muassa tonttiin liittyviä asioita, kuten pohjatutkimuksen ja pintavaaituksen. Pääsuunnittelija vastaa suunnitelmien yhteensopivuudesta ja ristiriidattomuudesta jokaisen erityissuunnittelijan, kuten LVI- tai rakennesuunnittelijan, vastatessa kuitenkin omasta suunnittelutyöstään ja suunnitelmiensa oikeellisuudesta.

  Pääsuunnittelijan tehtävät ja vastuut

  - Pääsuunnittelija huolehtii yhteydenpidosta eri viranomaisiin, mm. rakennusvalvontavirastoon, selvittäen                        kaavamääräysten ja paikallisten rakennusjärjestyksen toteutumisen laadituissa suunnitelmissa

  - Pääsuunnittelija esittelee piirustusten luonnokset lupavalmistelijalle ja pääpiirustukset rakennuslupaliitteisiin,                  yleensä yhteistyössä arkkitehdin kanssa.

  - Pääsuunnittelijan on osallistuttava viraston koollekutsumaan aloituskokoukseen yhdessä rakennuttajan ja                      vastaavan työnjohtajan kanssa.

  - Useilla paikkakunnilla, varsinkin pääkaupunkiseudulla, viranomaiset edellyttävät, että pääsuunnittelija hoitaa                  luonnosesittelyt ja lupahakemuksen sisään jätön sekä mahdollisen täydennysten toimittamisen virastoon.

  - Varmistaa, että rakennuttaja huolehtii lupaehdoissa ja aloituskokouksessa määrätyistä tehtävistään.

  - Varmistaa luonnos- ja toteutussuunnitelmien realistisen aikataulutuksen ja resurssoinnin.

  - Osallistuu työmaan (runkopystytysurakan) aloituskokoukseen ja työmaakokouksiin.

  - Laatii suunnittelun työturvallisuusasiakirjan

  - Johtaa ja koordinoi muutossuunnittelua.

  - Pientalokohteissa koordinaattorin vastuu korostuu.